Foto inicio 01
Àrea comptable

Una adient informació econòmica i financera és imprescindible per aconseguir una bona gestió, planificació i seguretat en la presa de decisions.

  • Constitució, modificació o dissolució d'empreses.
  • Planificació comptable.
  • Confecció de la comptabilitat.
  • Assessorament comptable - facturació.
  • Elaboració de balanços i comptes de pèrdues i guanys.
  • Amortitzacions, regularitzacions i tancament de la comptabilitat al final de l'exercici econòmic.
  • Confecció dels comptes anuals.