Barras de fondo
Telefono  977 660 906
Foto inicio 01
Àrea fiscal

Els nostres tècnics tributaris atendran les vostres necessitats en el sector fiscal i tributari on es produeixen constants canvis normatius que fan imprescindibles un assessorament altament especialitzat i personalitzat.

Gestió:
  • Declaració de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Declaració trimestral i anual de IRPF i IVA.
  • Declaració de l'Impost de Patrimoni (IP).
  • Declaració de l'Impost sobre Societats (IS).
  • Impost de Transmissions Patrimonial (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD).
  • Impost de Successions i Donacions (ISD).

Fiscalitat:
  • Estudi, assessorament i tramitació d'empreses de nova creació.
  • Estimació Objectiva: Mòduls.
  • Estimació directa, normal i simplificada.
  • Assistència i representació davant els òrgans de gestió i Inspecció Tributaria.